ระบบการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการนั้นๆ ด้วยตนเอง โดยไม่มีองค์กรกลางให้การรับรอง อาจเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ ที่มีการบ่งชี้ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถแสดงบนตัวผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ หรือ บทความทางวิชาการของผลิตภัณฑ์ หรือ จดหมายข่าว หรือ โฆษณา หรือ สื่อเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะนี้ ต้องมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และไม่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันจะนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แบบรับรองตนเองมีทั้งสิ้น 14+2 ประเด็นได้แก่

1.    สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2.    สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

3.    ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน (Design for disassembly)

4.    มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Extended life product)

5.    สามารถแปรรูปเป็นพลังงานได้หลังหมดอายุการใช้งาน (Recovered energy)

6.    สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

7.    มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)

8.    ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

9.    ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10.  ลดการใช้น้ำ (Reduced water consumption)

11.  สามารถใช้ซ้ำและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

12.  ลดของเสีย (Waste reduction)

13.  วัสดุหมุนเวียน (renewable material)

 

14.  การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

 ตามมาตรฐาน ISO14021 ได้ให้แนวทางเพิ่มเติมในการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมอีก 2 ประเด็น ได้แก่

+1 ความยั่งยืน(Sustainability)

+2  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse gas emission)

ซึ่งท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ในรายงานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ไม่ถือว่าเป็นประเด็นในการรับรองเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ

 
สำหรับระบบเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และการบริการมีขั้นตอนตามรูปภาพ ดังนี้