คู่มือการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสีเขียว

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารรายงาน ส่วนที่  1

เอกสารรายงาน ส่วนที่  2

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.2 สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.3 ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน (Design for disassembly)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.4 มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Extended life product)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.5 พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recovered energy)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.8 ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.10 ลดการใช้น้ำ (Reduced water consumption)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.11 สามารถใช้ซ้ำและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.15 ความยั่งยืน (Sustainable)

เอกสารรายงานประเด็นที่ 3.16 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Claims relating to greenhouse gas emissions)

เอกสารรายงาน ส่วนที่ 4

 

[Update แบบฟอร์ม มิ.ย. 59]